WYKŁADOWCY

Bobrek_K Dr Kamila Bobrek, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Tytuł prezentacji na Eimeriana Avia 2016: In Memoriam: Postać i dorobek Prof. dr hab. Dr h.c. Michała Mazurkiewicza w zakresie badań nad kokcydiozą drobiu

Adiunkt w Katedrze Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, członek Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. Tytuł specjalisty chorób drobiu oraz ptaków ozdobnych uzyskała w 2012 roku a tytuł doktora nauk weterynaryjnych w marcu 2014 roku na podstawie rozprawy doktorskiej „Fenotypowa i genotypowa charakterystyka szczepów Erysipelothrix sp. izolowanych z terenowych przypadków różycy u gęsi”. Zakres zainteresowań naukowych obejmuje choroby pasożytnicze drobiu oraz choroby bakteryjne drobiu wodnego

Sylwia Lek. wet. Sylwia Doner

Tytuł prezentacji na Eimeriana Avia 2016: Próba oceny strat finansowych spowodowanych kokcydiozą w krajowym drobiarstwie.

Ukończyła studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w 2009 roku. Jest również absolwentką Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW, który ukończyła w 2004 roku, pisząc pracę magisterską z zakresu hodowli drobiu. Obecnie jest doktorantką w Zakładzie Chorób Drobiu na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW a jej praca doktorska dotyczy między innymi epidemiologii inwazji pierwotniakami Eimeria spp w stadach brojlerów kurzych, co jest również związane z badaniami różnorodności populacji Eimeria spp. na terenie Polski. Jej zainteresowania jednak dotyczącą także praktycznych zastosowań dostępnych metod diagnostyki opartych o biologię molekularną do badania efektywności szczepień przeciwko kokcydiozie oraz kokcydiostatyków i ich wpływu na populację Eimeria spp. W czerwcu 2015 roku uzyskała tytuł specjalisty chorób drobiu oraz ptaków ozdobnych. Współorganizator I Międzynarodowej Konferencji Technicznej „Kokcydioza drobiu – aktualne wyzwania AD 2016”.

Gaweł_A dr hab. Andrzej Gaweł, prof. nadzw.

Profesor w Katedrze Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych, specjalista z zakresu chorób drobiu, wieloletni pracownik Zakładu Chorób Ptaków. Zarówno praca doktorska jak i habilitacyjna dotyczyła zagadnień kokcydiozy drobiu. Swoją wiedzę z zakresu chorób drobiu, a także technik biologii molekularnej poszerzał na licznych stażach i szkoleniach w kraju i za granicą, m.in. w Anglii, Norwegii, Niemczech, Szwajcarii i na Węgrzech. Członek World Veterinary Poultry Association i Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. Współorganizator wielu konferencji PTNW. Współautor podręcznika akademickiego Choroby drobiu pod redakcją profesora M. Mazurkiewicza. Zainteresowania naukowe koncentrują się na chorobach pasożytniczych drobiu oraz zagadnieniach immunoprofilaktyki i leczenia chorób drobiu.

Thomas Jeffers photo Dr Thomas K. Jeffers

Tytuł prezentacji na Eimeriana Avia 2016: Presja kokcydiozy w Polsce w latach 2009-2015 oraz Rola kokcydiostatyków w utrzymaniu integralności jelit u kurcząt brojlerów

Dr Thomas (Tom) Jeffers urodził się w Syracuse (stan Nowy York) a akademickie wykształcenie otrzymał na Uniwersytecie Cornella oraz na Uniwersytecie Stanowym w Wisconsin. Jego ponad 50-letnia kariera naukowa stanowi bardzo duży wkład w poznanie biologii kokcydii a wyniki jego prac są bezpośrednio wykorzystywane w profilaktyce kokcydiozy, będącej groźną chorobą o zasięgu światowym. Podczas pracy w firmie Lilly/Elanco, dr Jeffers przewodniczył zespołowi, który przyczynił się do odkrycia narazyny i rejestracji preparatu Monteban, kokcydiostatyku przeznaczonego dla brojlerów, stosowanego obecnie na całym świecie. Jest również współodkrywcą synergistycznego działania dwóch kokcydiostatyków – narazyny oraz nikarbazyny, co przyczyniło się do powstania kolejnego produktu przeciwkocydiozowego o nazwie Maxiban. Jednym z najbardziej wybitnych, nadal wykorzystywanych, osiągnięć naukowych jest wykazanie przez dr Jeffers’a, że kokcydia mogą ulec atenuacji poprzez skrócenie ich cyklu życiowego, dzięki czemu powstają tzw. „szczepy wczesne”. Odkrycie to przyczyniło się do opracowania żywych szczepionek przeciwko kokcydiozie, w skład których wchodzą żywe atenuowane oocysty Eimerii spp., nie będące patogenne dla organizmu ptaka.

Przegląd naukowych dokonań dr Thomasa Jeffers’a można znaleźć w artykule H.D. Chapman’a: „Thomas K. Jeffers: pioneer of coccidiosis research.” (Avian Pathology. 41: 123-131, 2012).

Po przejściu w roku 2001 na emeryturę, jako Dyrektor Działu Badań i Rozwoju w firmie Lilly/Elanco, dr Jeffers został powołany na stanowisko Honorowego Profesora w zakresie Nauk o Zwierzętach na Uniwersytecie Cornella. Otrzymał również nagrodę imieniem P.P. Levine’a Amerykańskiego Stowarzyszenia Patologów Ptaków oraz Nagrodę Wybitnego Absolwenta Uniwersytetu Cornella. Jest autorem i współautorem ponad 60 artykułów w czasopismach naukowych oraz rozdziałów w książkach. Jest również członkiem American Association of Avian Pathologists, Poultry Science Association i World’s Poultry Science Association. Dr Jeffers i jego żona mają dwójkę dzieci oraz pięcioro wnucząt.

Kwiatkowski Tomasz Lek. wet. Kwiatkowski Tomasz, Polska

Tytuł prezentacji na Eimeriana Avia 2016: Presja kokcydiozy w Polsce w latach 2009-2015.

Aktualnie Konsultant Techniczny i EKS na kraje środkowo-wschodniej Europy w firmie Elanco. Tytuł lekarza weterynarii otrzymał w 1992 roku na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (obecnie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski). Po ukończeniu studiów podjął pracę początkowo w firmie paszowej Central Soya, później w firmie Provimi Polska (obecnie Cargill Polska), jako szef zespołu lekarzy weterynarii, świadczących serwis doradczy i techniczny dla klientów tej firmy.

Od początku zaangażowany w zagadnienia związane z drobiarstwem i zdrowiem drobiu jak również świń. Przez kilkanaście lat sprawował bezpośrednią opiekę nad fermą doświadczalną Provimi Polska. Od 2000 roku specjalista chorób drobiu (Wrocław), a od 2006 roku specjalista chorób świń (Puławy). Praktyczne doświadczenie na rynku Polskim jak również w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Ukrainy, Rosji i Chin. Od 2012 roku zatrudniony w Elanco na stanowisku doradcy technicznego z zakresu drobiarstwa dla klientów Elanco oraz jako specjalista zespołu EKS (Elanco Knowledge Solutions). Przedmiotem Jego szczególnego zainteresowania są zagadnienia związane ze zdrowiem ptaków, ze szczególnym uwzględnieniem patologii przewodu pokarmowego, kokcydiozy i towarzyszącej tej inwazji problemów zdrowotnych

 

Jean-Michel Répérant Francja.

Doktor w Zakładzie Parazytologii Uniwersytetu Paryskiego i Uniwersytetu w Tours. Prowadził badania nad Cryptosporidium i Toxoplasma na INRA Nouzilly i University of Tours, obecnie kieruje zespołem Parazytologii Ptaków w laboratorium badawczym Ploufragan w Bretanii, należącym do ANSES – Francuskiej Agencji ds. Żywności, Środowiska i Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Od 1996 r. Jego badania w ANSES koncentrują się na pasożytach ptaków, zwłaszcza kokcydiach z rodzaju Eimeria. Posiadając dużą kolekcję czystych szczepów gatunków Eimeria kur, indyków, perliczek i kuropatw, jego zespół opracował modele indukujące kliniczne postacie kokcydiozy, w celu oceny obecnych i przyszłych strategii zwalczania tej choroby. Ostatnio opracował model martwiczego zapalenia jelit z typowymi zmianami, obejmujący współzakażenie klostridiami i kokcydiami. Jego obecne prace badawcze koncentrują się na słabo poznanej części cyklu życia pierwotniaków z gatunku Eimeria: gamogonii i mechanizmach związanych z ich rozmnażaniem płciowym.

Szeleszczuk_P Prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk, SGGW w Warszawie

Tytuł prezentacji na Eimeriana Avia 2016: Próba oceny strat finansowych spowodowanych kokcydiozą w krajowym drobiarstwie.

Lekarz weterynarii, specjalista chorób drobiu oraz ptaków ozdobnych, Zakład Chorób Ptaków, Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW Warszawa

Jest Autorem ponad 600 publikacji naukowych. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu patologii, leczenia i immunoprofilaktyki chorób drobiu. W kadencji 2012 -2016 krajowy Kierownik Specjalizacji nr 5 „Choroby drobiu oraz ptaków ozdobnych”. Prowadził badania na epidemiologią kokcydiozy kurcząt brojlerów w kraju. W kierowanym przez niego zespole ZCHP prowadzone są, zainicjowane przez Profesora, badania nad molekularną diagnostyką kokcydiozy. W zakresie jego zainteresowań są także problemy diagnostyki i terapii kokcydiozy gołębi. Autor projektu Eimeriana Avia, współorganizator I Międzynarodowej Konferencji Technicznej „ Kokcydioza drobiu – aktualne wyzwania AD 2016.