Wizyt/Visitors: 21075

WYKŁADOWCY

 Damer Blake Dr Damer Blake The Royal Veterinary Collage RCV, Londyn, Anglia

Tytuł prezentacji na Eimeriana Avia 2016: Nowe osiągnięcia w badaniach na kokcydiozą

Po ukończeniu doktoratu, dotyczącego genetyki bakterii na Uniwersytecie Aberdeen, w 2001 roku Damer rozpoczął pracę nad pasożytami Eimeria spp w Institute for Animal Health (IAH,UK). Podczas pracy w IAH przeprowadzał podstawowe oraz stosowane badania genetyczne, przyczyniając się do powstania konsorcjum, którego celem jest sekwencjonowanie genomu Eimerii, rozwój strategii typu reverse-genetics w badaniach nad Eimeria spp i zastosowanie genetycznego mapowania jako kolejnego kroku w kierunku stworzenia taniej szczepionki przeciwkokcydiozowej. W 2013 roku został mianowany Starszym Wykładowcą w zakresie Parazytologii Molekularnej w Royal Veterinary College (RCV). Obecnie jego zainteresowania badawcze dotyczą mapowania loci genetycznych antygenów odpowiedzialnych za wytworzenie odporności, jako potencjalnych kandydatów do konstrukcji nowatorskich szczepionek przeciwko kokcydiozie (we współpracy z prof. Fioną Tomley). Ostatnio również, poszerza swoje zainteresowania o tematy związane z genetyką populacji, ewolucją i zróżnicowaniem genetycznym Eimeria spp, interakcją pomiędzy kokcydiozą oraz bakteriami atakującymi drób oraz genetycznymi podstawami odporności gospodarza na zarażenie Eimeria spp.

Bobrek_K Dr Kamila Bobrek, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Tytuł prezentacji na Eimeriana Avia 2016: In Memoriam: Postać i dorobek Prof. dr hab. Dr h.c. Michała Mazurkiewicza w zakresie badań nad kokcydiozą drobiu

Adiunkt w Katedrze Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, członek Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. Tytuł specjalisty chorób drobiu oraz ptaków ozdobnych uzyskała w 2012 roku a tytuł doktora nauk weterynaryjnych w marcu 2014 roku na podstawie rozprawy doktorskiej „Fenotypowa i genotypowa charakterystyka szczepów Erysipelothrix sp. izolowanych z terenowych przypadków różycy u gęsi”. Zakres zainteresowań naukowych obejmuje choroby pasożytnicze drobiu oraz choroby bakteryjne drobiu wodnego

Martina Dardi_2 Dr Martina Dardi

Tytuł prezentacji na Eimeriana Avia 2016: Badania terenowe nad skutecznością nowej, żywej szczepionki przeciwko kokcydiozie w stadach kur niosek reprodukcyjnych i towarowych, w których wcześniej wystąpiła kliniczna postać kokcydiozy.

W 2003 roku ukończyła Medycynę Weterynaryjną na Uniwersytecie Weterynaryjnym w Bolonii (Włochy) oraz w 2007 roku studia podyplomowe z zakresu zdrowia zwierząt i produkcji zwierzęcej również na Uniwersytecie Weterynaryjnym w Bolonii (Włochy). W latach 2005-2006 doskonaliła swoje umiejętności z zakresu patologii drobiu oraz technik laboratoryjnych, będąc stypendystką Istituto Zooprofilattico w Forli (Włochy). W latach 2006-2007 pracowała w dziale badawczym produktów dla drobiu firmy Fatro S.p.a. (Włochy). Od roku 2007 pracuje jako Corporate Group Product Manager Coccidiosis w firmie HIPRA (Hiszpania). Jej główne zainteresowania dotyczą kokcydiozy oraz szczepień przeciwko kokcydiozie.

Sylwia Lek. wet. Sylwia Doner

Tytuł prezentacji na Eimeriana Avia 2016: Próba oceny strat finansowych spowodowanych kokcydiozą  w krajowym drobiarstwie.

Ukończyła studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w 2009 roku. Jest również absolwentką Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW, który ukończyła w 2004 roku, pisząc pracę magisterską z zakresu hodowli drobiu. Obecnie jest doktorantką w Zakładzie Chorób Drobiu na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW a jej praca doktorska dotyczy między innymi epidemiologii inwazji pierwotniakami Eimeria spp w stadach brojlerów kurzych, co jest również związane z badaniami różnorodności populacji Eimeria spp. na terenie Polski. Jej zainteresowania jednak dotyczącą także praktycznych zastosowań dostępnych metod diagnostyki opartych o biologię molekularną do badania efektywności szczepień przeciwko kokcydiozie oraz kokcydiostatyków i ich wpływu na populację Eimeria spp. W czerwcu 2015 roku uzyskała tytuł specjalisty chorób drobiu oraz ptaków ozdobnych. Współorganizator I Międzynarodowej Konferencji Technicznej „Kokcydioza drobiu – aktualne wyzwania AD 2016”.

 Stave Fitz-Coy Dr Steve H. Fitz-Coy

Tytuł prezentacji na Eimeriana Avia 2016: Szczepienia przeciwko kokcydiozie: osiągnięcia i wyzwania.

Wybitny specjalista z zakresu parazytologii drobiu. Wspólnie z Larry’m McDougald’em jest współautorem rozdziału poświęconego kokcydiozie ptaków w podręczniku „Diseases of Poultry”. Autor oraz współautor ponad 80 publikacji naukowych. Opracował również przewodnik dotyczący diagnozowania oraz oceny wystąpienia nekrotycznego zapalenia jelit, kokcydiozy oraz innych zarażeń pasożytniczych u brojlerów kurzych. Współpracował z głównymi integratorami produkcji drobiarskiej w USA w zakresie szacowania skuteczności stosowanych programów profilaktycznych oraz oceny skuteczności działania wszystkich żywych szczepionek przeciwkokcydiozowych dostępnych na rynku w USA. Współpracuje również z naukowcami z Meksyku, Południowej Afryki, Europy oraz Brazylii w zakresie prowadzenia badań nad profilaktyką kokcydiozy. Pełnił także funkcję recenzenta międzynarodowych wytycznych dotyczących szacowania efektywności kokcydiostatyków. Jako pierwszy zidentyfikował pseudocystę jako jedną z form cyklu życiowego Cochlosoma anatis, pasożyta występującego między innymi u indyków. Zidentyfikował oraz nazwał nowy gatunek Eimerii, występujący również u indyków, który jest wysoce patogenny i powoduje wysoką zachorowalność oraz śmiertelność. Dla studentów medycyny weterynaryjnej jest mentorem w temacie mikroskopowej diagnostyki pasożytów występujących u ptaków. Współautor patentu: 20100166803 EIMERIA VACCINE FOR TURKEYS – vaccine that provides protection to turkeys from coccidiosis and methods of making and using the vaccine alone 07-01-2010

Gaweł_A dr hab. Andrzej Gaweł, prof. nadzw.

Profesor w Katedrze Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych, specjalista z zakresu chorób drobiu, wieloletni pracownik Zakładu Chorób Ptaków. Zarówno praca doktorska  jak i habilitacyjna dotyczyła zagadnień kokcydiozy drobiu. Swoją wiedzę z zakresu chorób drobiu, a także technik biologii molekularnej poszerzał na licznych stażach i szkoleniach w kraju i za granicą, m.in. w Anglii, Norwegii, Niemczech, Szwajcarii i na Węgrzech. Członek World Veterinary Poultry Association i Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. Współorganizator wielu konferencji PTNW. Współautor podręcznika akademickiego Choroby drobiu pod redakcją profesora M. Mazurkiewicza. Zainteresowania naukowe koncentrują się na chorobach pasożytniczych drobiu oraz zagadnieniach immunoprofilaktyki i leczenia chorób drobiu.

Thomas Jeffers photo Dr Thomas K. Jeffers

Tytuł prezentacji na Eimeriana Avia 2016: Presja kokcydiozy w Polsce w latach 2009-2015 oraz Rola kokcydiostatyków w utrzymaniu integralności jelit u kurcząt brojlerów

Dr Thomas (Tom) Jeffers urodził się w Syracuse (stan Nowy York) a akademickie wykształcenie otrzymał na Uniwersytecie Cornella oraz na Uniwersytecie Stanowym w Wisconsin. Jego ponad 50-letnia kariera naukowa stanowi bardzo duży wkład w poznanie biologii kokcydii a wyniki jego prac są bezpośrednio wykorzystywane w profilaktyce kokcydiozy, będącej groźną chorobą o zasięgu światowym. Podczas pracy w firmie Lilly/Elanco, dr Jeffers przewodniczył zespołowi, który przyczynił się do odkrycia narazyny i rejestracji preparatu Monteban, kokcydiostatyku przeznaczonego dla brojlerów, stosowanego obecnie na całym świecie. Jest również współodkrywcą synergistycznego działania dwóch kokcydiostatyków – narazyny oraz nikarbazyny, co przyczyniło się do powstania kolejnego produktu przeciwkocydiozowego o nazwie Maxiban. Jednym z najbardziej wybitnych, nadal wykorzystywanych, osiągnięć naukowych jest wykazanie przez dr Jeffers’a, że kokcydia mogą ulec atenuacji poprzez skrócenie ich cyklu życiowego, dzięki czemu powstają tzw. „szczepy wczesne”. Odkrycie to przyczyniło się do opracowania żywych szczepionek przeciwko kokcydiozie, w skład których wchodzą żywe atenuowane oocysty Eimerii spp., nie będące patogenne dla organizmu ptaka.

Przegląd naukowych dokonań dr Thomasa Jeffers’a można znaleźć w artykule H.D. Chapman’a: „Thomas K. Jeffers: pioneer of coccidiosis research.” (Avian Pathology. 41: 123-131, 2012).

Po przejściu w roku 2001 na emeryturę, jako Dyrektor Działu Badań i Rozwoju w firmie Lilly/Elanco, dr Jeffers został powołany na stanowisko Honorowego Profesora w zakresie Nauk o Zwierzętach na Uniwersytecie Cornella. Otrzymał również nagrodę imieniem P.P. Levine’a Amerykańskiego Stowarzyszenia Patologów Ptaków oraz Nagrodę Wybitnego Absolwenta Uniwersytetu Cornella. Jest autorem i współautorem ponad 60 artykułów w czasopismach naukowych oraz rozdziałów w książkach. Jest również członkiem American Association of Avian Pathologists, Poultry Science Association i World’s Poultry Science Association. Dr Jeffers i jego żona mają dwójkę dzieci oraz pięcioro wnucząt.

 Kwiatkowski Tomasz Lek. wet. Kwiatkowski Tomasz, Polska

Tytuł prezentacji na Eimeriana Avia 2016: Presja kokcydiozy w Polsce w latach 2009-2015.

Aktualnie Konsultant Techniczny i EKS na kraje środkowo-wschodniej Europy w firmie Elanco. Tytuł lekarza weterynarii otrzymał w 1992 roku na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (obecnie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski). Po ukończeniu studiów podjął pracę początkowo w firmie paszowej Central Soya, później w firmie Provimi Polska (obecnie Cargill Polska), jako szef zespołu lekarzy weterynarii, świadczących serwis doradczy i techniczny dla klientów tej firmy.

Od początku zaangażowany w zagadnienia związane z drobiarstwem i zdrowiem drobiu jak również świń. Przez kilkanaście lat sprawował bezpośrednią opiekę nad fermą doświadczalną Provimi Polska. Od 2000 roku specjalista chorób drobiu (Wrocław), a od 2006 roku specjalista chorób świń (Puławy). Praktyczne doświadczenie na rynku Polskim jak również w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Ukrainy, Rosji i Chin. Od 2012 roku zatrudniony w Elanco na stanowisku doradcy technicznego z zakresu drobiarstwa dla klientów Elanco oraz jako specjalista zespołu EKS (Elanco Knowledge Solutions). Przedmiotem Jego szczególnego zainteresowania są zagadnienia związane ze zdrowiem ptaków, ze szczególnym uwzględnieniem patologii przewodu pokarmowego, kokcydiozy i towarzyszącej tej inwazji problemów zdrowotnych

Ralp_Marshall Dr Ralph Marshall, Marshall Coccidiosis Consultancy

Tytuł prezentacji na Eimeriana Avia 2016: Rola  Eimeria praecox w powstawaniu  subklinicznej kokcydiozy brojlerów kurzych

Dr Marshall rozpoczął pracę w Centralnym Laboratorium Weterynaryjnym w Weybridge (Anglia) w 1971 roku w Departamencie Parazytologii, gdzie spędził 8 lat prowadząc badania nad kokcydiozą, zajmując się głównie zagadnieniami oporności na kokcydiostatyki. Następnie przeniósł się do Departamentu Chorób Drobiu gdzie zajmował się do badaniami nad rzekomym pomorem drobiu, salmonellozą. Jego największym osiągnięciem w tym czasie było opracowanie szczepionki anty-Salmonella “Salenvac”.W 1991 roku przeniósł się z powrotem do Zakładu Parazytologii , aby kontynuować badania nad kokcydiozą, szczególnie nad żywą szczepionką “Paracox”, a później “Hipracox”.

Od roku 2003 aż do przejścia na emeryturę w 2013 roku z Weybridge był szefem Deapartamentu Parazytologii odpowiedzialnym za wiele projektów realizowanych w tej jednostce. Za wybitny wkład w badania nad kokcydiozą Ralph otrzymał godność członka Królewskiego Towarzystwa Biologicznego. Po przejściu w stan spoczynku wraz z żoną Jackie, również parazytologiem, osiedlili się na farmie w Norfolk w Anglii i utworzyli firmę doradczą Marshall Coccidiosis Consultancy i prowadzą małe laboratorium, gdzie kontynoują swoje badania.Oprócz parazytologii Jego zainteresowania to fotografia, obserwowanie ptaków i podróże zagraniczne.

 M.Olejnik Dr Małgorzata Olejnik Państwowy Instytutu Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Tytuł prezentacji na Eimeriana Avia 2016: Bezpieczeństwo stosowania kokcydiostatyków jako dodatków paszowych

Dr Małgorzata Olejnik ukończyła Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Pracuje w Zakładzie Farmakologii i Toksykologii Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, gdzie zajmuje się między innymi bezpieczeństwem stosowania kokcydiostatyków jako dodatków paszowych. Interesują ją zarówno pozostałości kokcydiostatyków w żywności pochodzenia zwierzęcego, istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa konsumentów, jak i toksyczność kokcydiostatyków jonoforowych dla zwierząt, głównie indyków. Jej badania mają znaczenie praktyczne, bowiem stwierdzenie wyższego niż przewidywano transferu semduramycyny z pasz do jaj powinno zaowocować w niedługim czasie zmianą w prawodawstwie europejskim w zakresie obowiązujących maksymalnych poziomów pozostałości kokcydiostatyków w żywności. Dr Olejnik od 2013 roku kieruje projektem badawczym, którego celem jest wyjaśnienie związku różnej wrażliwości gatunkowej na toksyczne działanie salinomycyny ze stopniem jej biotransformacji. Jest autorem i współautorem 26 artykułów w czasopismach naukowych.

Stef Dr Stefen Ronsman

Tytuł prezentacji na Eimeriana Avia 2016: Ograniczenie stosowania antybiotyków w stadach brojlerów kurzych poprzez zastosowanie żywej szczepionki przeciwko kokcydiozie w programie rotacyjnym z kokcydiostatykami: wyniki badań terenowych przeprowadzonych w Belgii

Ukończył Wydział Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie Gent w 1995 roku. W latach 1995-2000 prowadził prywatną praktykę weterynaryjną obejmującą małe zwierzęta. W roku 1995 obronił pracę doktorską z zakresu terapii trichomonozy gołębi. W latach 1995-1996 pełnił funkcję asystenta naukowego w Zakładzie Chorób Drobiu na Uniwersytecie w Gent, a od roku 1996 do chwili obecnej prowadzi prywatną praktykę drobiarską Galluvet w Belgii.

Vasili Stanev Dr Vasil Stanev

Tytuły prezentacji na Eimeriana Avia 2016: Znaczenie patologiczne i ekonomiczne Eimeria maxima – diagnoza, powikłania, lekooporność oraz Zapobieganie kokcydiozie – strategie i praktyczne rozwiązania

Dr Stanev w firmie Zoetis aktualnie pełni funkcję Menadżera ds. Technicznych zajmując się problematyką prawidłowego stanu zdrowia przewodu pokarmowego w stadach drobiu na terenie Europy, Afryki i krajów Środkowego Wschodu. Dr Stanev uzyskał tytuł lekarza weterynarii na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Soffi oraz ukończył magisterskie studia menadżerskie na City University of Seattle z filią w Sofii.
Od roku 2012 był zatrudniony w firmie Pfizer a następnie po przekształceniu Pfizer Global Poultry kontynuuje swoją pracę w firmie Zoetis. Wcześniej 8 lat pracował w Christa Ltd Bulgaria, gdzie był odpowiedzialny za Dział Żywienia i Zdrowia Zwierząt

 Stonfer Dr Maurizio Stonfer, Bayer Włochy

Tytuł prezentacji na Eimeriana Avia 2016: „Praktyczne uwagi na temat terapii kokcydiozy drobiu

Ukończył Wydział Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie w Parmie (Włochy). Swoje wykształcenie zawodowe w zakresie chorób zakaźnych zwierząt kontynuował uczestnicząc w studiach podyplomowych w Scuola per la Ricerca Scientifica w Instytucie Zdrowia Zwierząt Brescia – Włochy. Dr Stonfer pracował w Animal Health Institute Brescia, Dow Chemical Company i od 1987, do chwili obecnej w firmie Bayer Animal Health. W latach 2004 do 2009 dr Stonfer był członkiem zarządu włoskiego oddziału Światowego Stowarzyszenia Patologów Drobiu. Obecnie odpowiedzialny jest za dział produktów dla drobiu firmy Bayer we Włoszech, jest równocześnie jest koordynatorem merytorycznym w tym zakresie dla całej Unii Europejskiej. Dr Stonfer jest autorem lub współautorem wielu publikacji naukowych poświęconych stosowaniu środków przeciwdrobnoustrojowych, kokcydiostatyków i ektoparazytocydów w drobiarstwie.

Szeleszczuk_P Prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk, SGGW w Warszawie

Tytuł prezentacji na Eimeriana Avia 2016: Próba oceny strat finansowych spowodowanych kokcydiozą  w krajowym drobiarstwie.

Lekarz weterynarii, specjalista chorób drobiu oraz ptaków ozdobnych, Zakład Chorób Ptaków, Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW Warszawa

Jest Autorem ponad 600 publikacji naukowych. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu patologii, leczenia i immunoprofilaktyki chorób drobiu. W kadencji 2012 -2016 krajowy Kierownik Specjalizacji nr 5 „Choroby drobiu oraz ptaków ozdobnych”. Prowadził badania na epidemiologią kokcydiozy kurcząt brojlerów w kraju. W kierowanym przez niego zespole ZCHP prowadzone są, zainicjowane przez Profesora, badania nad molekularną diagnostyką kokcydiozy. W zakresie jego zainteresowań są także problemy diagnostyki i terapii kokcydiozy gołębi. Autor projektu Eimeriana Avia, współorganizator I Międzynarodowej Konferencji Technicznej „ Kokcydioza drobiu – aktualne wyzwania AD 2016.