Wizyt/Visitors: 21075

WYKŁADOWCY

 

Piotr Bronsławski, Polska

Piotr Bonisławski, dyrektor ds. dostępu do rynku na Europę Środkową i Wschodnią w Europie. Reprezentuje firmę Elanco w kontaktach z organami administracji publicznej, organizacjami branżowymi i innymi interesariuszami w regionie.

  Dr hab. Tomasz CENCEK, prof. nadzw. Polska

od 2008 roku pełni funkcję kierownika Zakładu Parazytologii i Chorób Inwazyjnych PIWet-PIB. Prof. Cencek jest zaangażowany w organizowanie nauki i w działalność szkoleniową. Jest członkiem Rady Naukowej PIWet-PIB oraz Rady Naukowej Instytutu Parazytologii PAN. Wybrany został przewodniczącym Komisji Parazytologii Weterynaryjnej Komitetu Parazytologii PAN. Jest wieloletnim członkiem Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego i PTNW. Od 2008 roku sprawuje funkcje w Zarządzie lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego, a w latach 2010-2014 był jego przewodniczącym. Prof. Cencek jest również członkiem Rady Programowej czasopisma Polskie Drobiarstwo. Jest członkiem Rady Rolnictwa Ekologicznego działającej przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Prowadzi liczne szkolenia dla przedstawicieli Inspekcji Weterynaryjnej, a także szkolenia w ramach specjalizacji zawodowej dla lekarzy weterynarii.

Sylwia Lek. wet. Sylwia Doner Polska

Ukończyła studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w 2009 roku. Jest również absolwentką Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW, który ukończyła w 2004 roku, pisząc pracę magisterską z zakresu hodowli drobiu. Obecnie jest doktorantką w Zakładzie Chorób Drobiu na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW a jej praca doktorska dotyczy między innymi epidemiologii inwazji pierwotniakami Eimeria spp w stadach brojlerów kurzych, co jest również związane z badaniami różnorodności populacji Eimeria spp. na terenie Polski. Jej zainteresowania jednak dotyczącą także praktycznych zastosowań dostępnych metod diagnostyki opartych o biologię molekularną do badania efektywności szczepień przeciwko kokcydiozie oraz kokcydiostatyków i ich wpływu na populację Eimeria spp. W czerwcu 2015 roku uzyskała tytuł specjalisty chorób drobiu oraz ptaków ozdobnych. Współorganizator I Międzynarodowej Konferencji Technicznej „Kokcydioza drobiu – aktualne wyzwania AD 2016”.

Gaweł_A Dr hab. Andrzej Gaweł, prof. nadzw. Polska

Profesor w Katedrze Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych, specjalista z zakresu chorób drobiu, wieloletni pracownik Zakładu Chorób Ptaków. Zarówno praca doktorska jak i habilitacyjna dotyczyła zagadnień kokcydiozy drobiu. Swoją wiedzę z zakresu chorób drobiu, a także technik biologii molekularnej poszerzał na licznych stażach i szkoleniach w kraju i za granicą, m.in. w Anglii, Norwegii, Niemczech, Szwajcarii i na Węgrzech. Członek World Veterinary Poultry Association i Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. Współorganizator wielu konferencji PTNW. Współautor podręcznika akademickiego Choroby drobiu pod redakcją profesora M. Mazurkiewicza. Zainteresowania naukowe koncentrują się na chorobach pasożytniczych drobiu oraz zagadnieniach immunoprofilaktyki i leczenia chorób drobiu.

  Dr Stefano Gianazza, Włochy

Lekarzem weterynarii, absolwent Uniwersytetu w Mediolanie we Włoszech (1995 r). Od początku aktywności zawodowej pracował w sektorze zwierząt gospodarskich badając różne aspekty łańcucha żywieniowego u wszystkich gatunków zwierząt, zajmując się takimi obszarami, jak rola żywienia, certyfikacja jakości mięsa, ocena łańcucha chłodniczego. Od około dziesięciu lat zajmuje się kontrolą ektopasożytów na fermach.

  Professor, DVM, Dipl. ECPVS Michael Hess Austria

Prof. Michael Hess zaangażowany jest w badania nad wieloma istotnymi zagadnieniami z zakresu chorób zakaźnych drobiu, a w szczególności w zakresie interakcji gospodarz-patogen oraz opracowywania nowych strategii ochrony i narzędzi diagnostycznych. Jest On członkiem licznych środowisk naukowych i rad redakcyjnych. Profesor Hess pełnił również funkcję członka założyciela i pierwszego prezesa European College of Poultry Veterinary Science – ECPVS. Opublikował ponad 160 prac eksperymentalnych i posiada kilka patentów w dziedzinie chorób zakaźnych drobiu. Jest autorem szeregu prac w zakresie adenowirusów drobiu i histomonozy opublikowanych na łamach Diseases of Poultry. Prowadzone przez niego badania nad Histomonas meleagridis w oparciu o metodę in vivo mają na celu opracowanie szczepionki dla indyków i kurcząt.  Co więcej, celem zawodowym Profesora jest również podniesienie świadomości na temat tych chorób poprzez organizację znanego w świecie międzynarodowego sympozjum na temat zarażeń pasożytniczych drobiu www.blackheaddisease.com. Prof. Hess został odznaczony medalem Roberta Frasera Gordona i wyróżniony tytułem Doktora Honoris Causa przez Uniwersytet Panoński na Węgrzech.

  Michał Jankowski Polska

Założyciel firmy BioPoint. Jako jeden z pierwszych lekarzy terenowych zaczął stosować w swojej praktyce lekarskiej naturalne ziołowe suplementy. Wieloletnie doświadczenie przekłada na tworzenie innowacyjnych specjalistycznych produktów dla drobiu. Zdobytą wiedzą dzieli się z lekarzami weterynarii w Polsce i ponad 30 krajach na całym świecie.

Thomas Jeffers photo Dr Thomas K. Jeffers USA

Dr Thomas (Tom) Jeffers urodził się w Syracuse (stan Nowy York) a akademickie wykształcenie otrzymał na Uniwersytecie Cornella oraz na Uniwersytecie Stanowym w Wisconsin. Jego ponad 50-letnia kariera naukowa stanowi bardzo duży wkład w poznanie biologii kokcydii a wyniki jego prac są bezpośrednio wykorzystywane w profilaktyce kokcydiozy, będącej groźną chorobą o zasięgu światowym. Podczas pracy w firmie Lilly/Elanco, dr Jeffers przewodniczył zespołowi, który przyczynił się do odkrycia narazyny i rejestracji preparatu Monteban, kokcydiostatyku przeznaczonego dla brojlerów, stosowanego obecnie na całym świecie. Jest również współodkrywcą synergistycznego działania dwóch kokcydiostatyków – narazyny oraz nikarbazyny, co przyczyniło się do powstania kolejnego produktu przeciwkocydiozowego o nazwie Maxiban. Jednym z najbardziej wybitnych, nadal wykorzystywanych, osiągnięć naukowych jest wykazanie przez dr Jeffers’a, że kokcydia mogą ulec atenuacji poprzez skrócenie ich cyklu życiowego, dzięki czemu powstają tzw. „szczepy wczesne”. Odkrycie to przyczyniło się do opracowania żywych szczepionek przeciwko kokcydiozie, w skład których wchodzą żywe atenuowane oocysty Eimerii spp., nie będące patogenne dla organizmu ptaka.

Przegląd naukowych dokonań dr Thomasa Jeffers’a można znaleźć w artykule H.D. Chapman’a: „Thomas K. Jeffers: pioneer of coccidiosis research.” (Avian Pathology. 41: 123-131, 2012).

Po przejściu w roku 2001 na emeryturę, jako Dyrektor Działu Badań i Rozwoju w firmie Lilly/Elanco, dr Jeffers został powołany na stanowisko Honorowego Profesora w zakresie Nauk o Zwierzętach na Uniwersytecie Cornella. Otrzymał również nagrodę imieniem P.P. Levine’a Amerykańskiego Stowarzyszenia Patologów Ptaków oraz Nagrodę Wybitnego Absolwenta Uniwersytetu Cornella. Jest autorem i współautorem ponad 60 artykułów w czasopismach naukowych oraz rozdziałów w książkach. Jest również członkiem American Association of Avian Pathologists, Poultry Science Association i World’s Poultry Science Association. Dr Jeffers i jego żona mają dwójkę dzieci oraz pięcioro wnucząt.

Kwiatkowski Tomasz Lek. wet. Kwiatkowski Tomasz, Polska

Aktualnie Konsultant Techniczny i EKS na kraje środkowo-wschodniej Europy w firmie Elanco. Tytuł lekarza weterynarii otrzymał w 1992 roku na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (obecnie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski). Po ukończeniu studiów podjął pracę początkowo w firmie paszowej Central Soya, później w firmie Provimi Polska (obecnie Cargill Polska), jako szef zespołu lekarzy weterynarii, świadczących serwis doradczy i techniczny dla klientów tej firmy.

Od początku zaangażowany w zagadnienia związane z drobiarstwem i zdrowiem drobiu jak również świń. Przez kilkanaście lat sprawował bezpośrednią opiekę nad fermą doświadczalną Provimi Polska. Od 2000 roku specjalista chorób drobiu (Wrocław), a od 2006 roku specjalista chorób świń (Puławy). Praktyczne doświadczenie na rynku Polskim jak również w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Ukrainy, Rosji i Chin. Od 2012 roku zatrudniony w Elanco na stanowisku doradcy technicznego z zakresu drobiarstwa dla klientów Elanco oraz jako specjalista zespołu EKS (Elanco Knowledge Solutions). Przedmiotem Jego szczególnego zainteresowania są zagadnienia związane ze zdrowiem ptaków, ze szczególnym uwzględnieniem patologii przewodu pokarmowego, kokcydiozy i towarzyszącej tej inwazji problemów zdrowotnych

María Larrakoetxea, DVM, Hiszpania.

Ukończyła studia w 2006 roku. Uzyskała tytuł magistra etologii klinicznej na Autonomicznym Uniwersytecie w Barcelonie (UAB) w 2009 roku. Pracowała jako chirurg weterynaryjny małych zwierząt i specjalista behawioralny do 2014 roku. W 2014 r. jej życie zmieniło się, gdy wkroczyła w świat żywienia zwierząt. Od 2014 r. pracuje w NUTRICOR (Lleida, Hiszpania) jako lekarz weterynarii, koncentrując się na dodatkach paszowych dla drobiu. Obecnie jest odpowiedzialna za międzynarodowy obszar wydziału pasz w Nutricor.

Dr Agata Lecewicz, Polska

Doktor nauk rolniczych, absolwentka Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie,  członek World’s Poultry Science Association, ekspert Komitetu Roboczego Ds. Żywienia Zwierząt w ramach Europejskiej Federacji Producentów Pasz FEFAC z ramienia Izby Zbożowo-Paszowej. Z przemysłem paszowym związana od 2011 roku. Praktyk w zakresie kokcydiozy drobiu dzięki doświadczeniu zdobytemu w firmie Zoetis. Aktualnie, ze względu na zajmowane stanowisko w WP Nutripol, zaangażowana w monitoring i profilaktykę kokcydiozy u indyków. 

Dr. Elise A. Myers, BScH, DVM, MAM, Dipl. ACPV  USA

ELISE MYERS urodziła się i wychowała w Kanadzie, w tym kraju ukończyła też z wyróżnieniem studia weterynaryjne na Ontario Veterinary College (Guelph). Po uzyskaniu dyplomu dr Myers przeszła specjalistyczne szkolenie w USA oraz uzyskała tytuł specjalisty z chorób drobiu na Uniwersytecie Georgia. Następnie uzyskała certyfikat specjalizacyjny Amerykańskiego Stowarzyszenia Patologów Drobiu. Dr. Myers pełniła funkcję prezesa Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Patologów Drobiu stanu Ontario. Nadal działa Ona w wielu komitetach Amerykańskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Patologów Drobiu. Od 2013 do 2017 r. prowadziła specjalistyczną praktykę weterynaryjną na terenie Kanady jako specjalista ds. Usług Technicznych firmy Merck Animal Health. W 2018 r. Dr Myers rozpoczęła nowy rozdział życia zawodowego, jako główny dyrektor techniczny do spraw drobiu. Na nowo objętym stanowisku dr. Myers będzie nadal opracowywać naukowe rozwiązania techniczne problemów zdrowotnych dla klientów zespołu drobiarskiego Merck Animal Health

Dr hab. Małgorzata Olejnik Polska

Państwowy Instytutu Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Dr hab. Małgorzata Olejnik ukończyła Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Pracuje w Zakładzie Farmakologii i Toksykologii Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, gdzie zajmuje się między innymi bezpieczeństwem stosowania kokcydiostatyków jako dodatków paszowych. Interesują ją zarówno pozostałości kokcydiostatyków w żywności pochodzenia zwierzęcego, istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa konsumentów, jak i toksyczność kokcydiostatyków jonoforowych dla zwierząt, głównie indyków. Jej badania mają znaczenie praktyczne, bowiem stwierdzenie wyższego niż przewidywano transferu semduramycyny z pasz do jaj powinno zaowocować w niedługim czasie zmianą w prawodawstwie europejskim w zakresie obowiązujących maksymalnych poziomów pozostałości kokcydiostatyków w żywności. W latach 2013-2017 dr Olejnik kierowała projektem badawczym, którego celem było wyjaśnienie związku różnej wrażliwości gatunkowej na toksyczne działanie salinomycyny ze stopniem jej biotransformacji. Jest autorem i współautorem 30 artykułów w czasopismach naukowych.

Jean-Michel Répérant Francja.

Doktor w Zakładzie Parazytologii Uniwersytetu Paryskiego i Uniwersytetu w Tours. Prowadził badania nad Cryptosporidium i Toxoplasma na INRA Nouzilly i University of Tours, obecnie kieruje zespołem Parazytologii Ptaków w laboratorium badawczym Ploufragan w Bretanii, należącym do ANSES – Francuskiej Agencji ds. Żywności, Środowiska i Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Od 1996 r. Jego badania w ANSES koncentrują się na pasożytach ptaków, zwłaszcza kokcydiach z rodzaju Eimeria. Posiadając dużą kolekcję czystych szczepów gatunków Eimeria kur, indyków, perliczek i kuropatw, jego zespół opracował modele indukujące kliniczne postacie kokcydiozy, w celu oceny obecnych i przyszłych strategii zwalczania tej choroby. Ostatnio opracował model martwiczego zapalenia jelit z typowymi zmianami, obejmujący współzakażenie klostridiami i kokcydiami. Jego obecne prace badawcze koncentrują się na słabo poznanej części cyklu życia pierwotniaków z gatunku Eimeria: gamogonii i mechanizmach związanych z ich rozmnażaniem płciowym.

Annie Flochlay Sigognault DVM, MSc (MSD Animal Health) Francja

Annie Flochlay Sigognault jest lekarzem weterynarii. Ukończyła Szkołę Medycyny Weterynaryjnej w Nantes w 1991 r. Zdobyła tam tytuł doktora nauk weterynaryjnych oraz tytuł magistra w Szkole Agronomii w Rennes.

Swoją karierę rozpoczęła w publicznym instytucie badawczym zajmującym się epidemiologią chorób drobiu. Cieszy się dużym uznaniem w dziedzinie parazytologii: od 8 lat przewodzi badaniom nad opracowywaniem leków przeciwpasożytniczych, koncentrując się na zwierzętach gospodarskich i drobiu.

W swojej pracy Annie dąży do poprawy zdrowia i dobrostanu zwierząt poprzez rozwój innowacyjnych produktów leczniczych.

Obecnie Annie jest dyrektorem ds. Rozwoju Projektów w MSD Animal Health.

  Dr hab. Rajmund SOKÓŁ, prof. nadzw. UWM Polska

od 2009 roku jest kierownikiem Katedry Parazytologii i Chorób Inwazyjnych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie. Aktualnie w Katedrze prowadzone są prace badawcze w zakresie parazytologii kręgowców i bezkręgowców z uwzględnieniem inwazji pierwotniakami z rodzaju Eimeria, oraz chorób owadów użytkowych. Prof. Sokół jest zaangażowany w działalność naukową, dydaktyczną oraz organizacyjno-szkoleniową UWM. Jest członkiem Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, członkiem PTNW, członkiem Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego. W PTP pełnił funkcję przewodniczącego Sekcji Weterynaryjnej oraz przez 2 kadencje był vice prezesem Zarządu Głównego PTP. Jest również członkiem Rady Naukowej Annals of Parasitology oraz członkiem ESSCAP Polska.

Prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk, Polska

Tytuł prezentacji na Eimeriana Avia 2016: Próba oceny strat finansowych spowodowanych kokcydiozą w krajowym drobiarstwie.

Lekarz weterynarii, specjalista chorób drobiu oraz ptaków ozdobnych, Zakład Chorób Ptaków, Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW Warszawa

Jest Autorem ponad 600 publikacji naukowych. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu patologii, leczenia i immunoprofilaktyki chorób drobiu. W kadencji 2012 -2016 krajowy Kierownik Specjalizacji nr 5 „Choroby drobiu oraz ptaków ozdobnych”. Prowadził badania na epidemiologią kokcydiozy kurcząt brojlerów w kraju. W kierowanym przez niego zespole ZCHP prowadzone są, zainicjowane przez Profesora, badania nad molekularną diagnostyką kokcydiozy. W zakresie jego zainteresowań są także problemy diagnostyki i terapii kokcydiozy gołębi. Autor projektu Eimeriana Avia, współorganizator I Międzynarodowej Konferencji Technicznej „ Kokcydioza drobiu – aktualne wyzwania AD 2016.

  Lek. wet. Monita Vereecken Belgia

Monita Vereecken jest lekarzem weterynarii, patologiem drobiu pracującym, jako kierownik serwisu technicznego firmy Huvepharma. Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Weterynaryjnym  w Gent w Belgii, przez cały okres swojej kariery zawodowej zajmowała się chorobami drobiu: najpierw na Uniwersytecie w Gent, a następnie Animal Health Service w Deventer. Jest sekretarzem i skarbnikiem belgijskiego oddziału WVPA. Przez ostatnie 10 lat Monita pracuje dla światowego koncernu zajmującej się ochroną zdrowia zwierząt- firmy Huvepharma. Obecnie zajmuje stanowisko konsultanta w zakresie produktów drobiowych Huvepharma w Europie ze szczególnym uwzględnieniem szczepionek przeciwko kokcydiozie.