Wizyt/Visitors: 21076

EA III RADA PRPGRAMOWA

Honorowa Rada Naukowa

IMG_02725

Prof. dr hab. Alina WIELICZKO,

profesor zwyczajny na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, kierownik Katedry Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych (od. 2016 r.) oraz Zakładu Chorób Ptaków (od 2008 r.). Specjalista z zakresu awiopatologii ze szczególnym ukierunkowaniem na diagnostykę i zwalczanie chorób bakteryjnych i wirusowych drobiu oraz ptaków wolno żyjących. Autor ponad 270 publikacji naukowych, z czego 112 stanowią oryginalne prace twórcze poświęcone głównie problematyce zakażeń pałeczkami Salmonella, Campylobacter i E. coli. Współautor trzech wydań (2005 r., 2011 r. i 2019 r.) podręcznika akademickiego „Choroby drobiu”, w tym redaktor wydania trzeciego (2019 r.) oraz redaktor naukowy polskiego wydania „Poultry Diseases” (2010 r.).

Członek Komitetu Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu Polskiej Akademii Nauk, członek Komisji Nauk Rolniczych PAN – oddział we Wrocławiu. Członek wielu towarzystw naukowych, m. innymi: World Veterinary Poultry Association (WVPA), World’s Poultry Science Association (WPSA), Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, w tym przewodnicząca Sekcji Fizjologii i Patologii Ptaków, Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów.  Prorektor ds. współpracy z zagranicą i regionem UPWr we Wrocławiu w latach 2008-2016. Profesor Honorowy Uniwersytetu Przyrodniczego w Kijowie (2014 r.), doktor honoris causa Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. Stefana Grzyckiego we Lwowie (2018 r.).

11_a_balicka_ramisz Prof. dr hab. Aleksandra BALICKA-RAMISZ

profesor zwyczajny w Katedrze Biotechnologii Rozrodu Zwierząt i Higieny Środowiska, ZUT, Szczecinie. Jednym z głównych kierunków badawczych Prof. Balickiej-Ramisz jest kokcydioza zwierząt. Brała udział w kompleksowych badaniach nad kokcydiozą królików, jagniąt, drobiu, nutrii, trzody chlewnej, bydła, kóz i gołębi. Ustaliła skład gatunkowy pierwotniaków z rodzaju Eimeria, ekstensywność i intensywność zarażenia, dynamikę przebiegu inwazji, konsekwencje ekonomiczne oraz opracowała programy zwalczania i profilaktyki kokcydiozy u młodych zwierząt. Zainteresowania badawcze mają duże znaczenie praktyczne i ekonomiczne. Jest członkiem towarzystw naukowych zagranicznych: Międzynarodowej Komisji Kokcydiozowej przy EU – COST- 89, Bruksela, od 1992, w latach 1992 – 1994 członek komitetu wykonawczego tej Komisji, oraz International Commission on Trichinellosis od 2000 oraz krajowych PTP, PTNW i PTZ.

DSC_9524 Dr hab. Tomasz CENCEK, prof. nadzw.

od 2008 roku pełni funkcję kierownika Zakładu Parazytologii i Chorób Inwazyjnych PIWet-PIB. Prof. Cencek jest zaangażowany w organizowanie nauki i w działalność szkoleniową. Jest członkiem Rady Naukowej PIWet-PIB oraz Rady Naukowej Instytutu Parazytologii PAN. Wybrany został przewodniczącym Komisji Parazytologii Weterynaryjnej Komitetu Parazytologii PAN. Jest wieloletnim członkiem Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego i PTNW. Od 2008 roku sprawuje funkcje w Zarządzie lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego, a w latach 2010-2014 był jego przewodniczącym. Prof. Cencek jest również członkiem Rady Programowej czasopisma Polskie Drobiarstwo. Jest członkiem Rady Rolnictwa Ekologicznego działającej przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Prowadzi liczne szkolenia dla przedstawicieli Inspekcji Weterynaryjnej, a także szkolenia w ramach specjalizacji zawodowej dla lekarzy weterynarii.

Andrzej Koncicki Prof. dr hab. Andrzej KONCICKI

od 1999 roku pełni ważne funkcje administracyjne w Uniwersytecie jako prodziekan, dziekan, prorektor. Aktualnie jest kierownikiem Katedry Chorób Ptaków, zastępcą Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Weterynaria Wydz. Medycyny Weterynaryjnej, członkiem Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, przewodniczącym Senackiej Komisji ds. Rozwoju i Finansów. Ponadto jest m.in. członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych, członkiem Rady Doskonałości Naukowej, członkiem Komitetu Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu PAN, przewodniczącym Rady Naukowej PIWet- PIB w Puławach, członkiem Rady Sanitarno-Epizootycznej przy Głównym Lekarzu Weterynarii, członkiem rad redakcyjnych i programowych wielu czasopism, członkiem Światowego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Patologów Drobiu, członkiem Komisji Egzaminacyjnej w specjalizacji nr 5. Ponadto był vice-prezesem i prezesem PTNW, członkiem Interdyscyplinarnego Zespołu Ekspertów ds. Programów Międzynarodowych przy NCBiR, vice-prezesem Warmińsko-Mazurskiej I L-W,. Zainteresowania badawcze prof. Koncickiego dotyczą głównie aktualnych problemów w epizootiologii i profilaktyce chorób drobiu, zwłaszcza indyków.

RS Dr hab. Rajmund SOKÓŁ, prof. nadzw. UWM

od 2009 roku jest kierownikiem Katedry Parazytologii i Chorób Inwazyjnych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie. Aktualnie w Katedrze prowadzone są prace badawcze z zakresu parazytologii kręgowców i bezkręgowców z uwzględnieniem inwazji pierwotniakami z rodzaju Eimeria spp. oraz chorób owadów użytkowych. Prof. Sokół jest zaangażowany w działalność naukową, dydaktyczną oraz organizacyjno-szkoleniową UWM. Jest członkiem Rady Naukowej Dyscypliny Weterynaria na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Olsztynie, członkiem PTNW, członkiem Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego, w którym przez 2 kadencje był vice prezesem Zarządu Głównego PTP. Jest również członkiem i pełni funkcję sekretarza Komitetu Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu PAN, jest członkiem Rady Naukowej Annals of Parasitology oraz członkiem ESSCAP Polska.