Wizyt/Visitors: 22400

WYKŁADOWCY

 

Paulina Abramowicz-Pindor – Dyrektor Działu Wdrożeń AdiFeed Sp. z o.o. Doktor nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika. Absolwentka Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Autor publikacji naukowych oraz popularnonaukowych, współautor podręczników akademickich oraz skryptów specjalistycznych dla uczniów techników hodowli zwierząt gospodarskich oraz weterynaryjnych. Wykładowca m.in. SGGW, PAN, Collegium Humanitatis. Realizowała granty naukowe oraz pozyskiwała ich finansowanie ze środków wspólnotowych UE. W AdiFeed odpowiedzialna za politykę rozwoju nowych produktów w tym badanie efektywności produktów fitogenicznych w polskich i zagranicznych ośrodkach naukowych i niezależnych instytutach badawczych oraz ich wdrażanie w chowie przemysłowym zwierząt gospodarskich, jak również rejestrację za granicą.

Zaangażowana w szeroko pojętą produkcję zdrowej żywności pochodzenia zwierzęcego wg programów redukcji zużycia antybiotyków oraz w warunkach podwyższonego dobrostanu zwierząt.

Prof.  Damer Blake, Royal Veterinary Collage (RVC), Londyn, Wielka Brytania – Po doktoracie z genetyki bakterii w University of Aberdeen dr Blake w 2001 roku rozpoczął pracę z pasożytami z gatunku Eimeria w Institute for Animal Health (IAH, Wielka Brytania). Podczas swojego pobytu w IAH prowadził podstawowe i stosowane badania genetyczne, przyczyniając się do powstania konsorcjum sekwencjonowania genomu Eimeria, opracowując strategie odwrotnej genetyki do stosowania u kokcydii, wykorzystując mapowanie genetyczne jako krok w kierunku konstrukcji nowych ekonomicznie uzasadnionych szczepionek przeciwpasożytniczych. W 2016 r. Damer został mianowany profesorem genetyki pasożytów w Royal Veterinary College (RVC). Obecne wątki badawcze obejmują kontynuowanie badań w celu mapowania loci genetycznych kodujących antygeny immunoprotekcyjne jako kandydatów na szczepionki oraz opracowanie Eimeria jako nowego wektora  szczepionki przeciwko kokcydiozie (we współpracy z prof. Fioną Tomley). Niedawno Damer rozwinął zainteresowania badawcze w zakresie genetyki populacji Eimeria, ewolucji i różnorodności genetycznej, interakcji Eimeria z patogenami bakteryjnymi drobiu oraz genetycznych podstaw odporności gospodarza na kokcydiozę, przyczyniając się do powstania nowego Centrum Jedno Zdrowie Drób (https: // www .onehealthpoultry.org).
 

Camarda AntonioProfesor na Uniwersytecie w Bari. Europejski specjalista z zakresu biologii Dermanyssus gallinae. Absolwent medycyny weterynaryjnej na Uniwersytecie w Bari (Włochy), posiada tytuł doktora w dziedzinie technologii ptaków i chorób ptaków European College of Poultry Veterinary Sciences (ECPVS). Jest profesorem nadzwyczajnym chorób ptaków w Katedrze Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu w Bari, gdzie prowadzi zajęcia dla studentów medycyny weterynaryjnej oraz dodatkowo w kilku szkołach podyplomowych. Jest członkiem jednostki kryzysowej ds. influenzy ptaków w regionie Apulii i regionalnej jednostki ds. Monitorowania epidemiologicznego w Apulii. W latach 2010 – 2016 r. był prezesem włoskiego oddziału World Rabbit Science Association, a obecnie jest kierownikiem Wildlife Monitoring Centre of the Apulia Region. Jego działalność naukowa koncentruje się głównie na epidemiologii, kontroli i profilaktyce niektórych chorób zakaźnych drobiu, ptaków wolnożyjących i królików. Między innymi przyczynił się do opracowania szczepionki do zwalczania tyfusu drobiu oraz do udowodnienia przeniesienia wirusa pomoru królików z królika na zająca. W ciągu ostatnich dziesięciu lat poświęcił wiele uwagi Dermanyssus gallinae, w szczególności ustalenia jego roli w przenoszeniu chorób zakaźnych wśród ptaków oraz w ustaleniu skuteczności różnych leków w zwalczaniu inwazji u ferm drobiu. Jest członkiem MC dla włoskiej akcji COST FA1404 “Poprawa bieżącej wiedzy i badań na rzecz zrównoważonej kontroli Dermanyssus gallinae” (COREMI), obecnie liderem grupy roboczej 4, ukierunkowanej na epidemiologię, patologię, mapowanie geograficzne i narzędzia nadzoru. Na EA III będzie przedstawiał rolę D. gallinae, jako wektora chorób zakaźnych drobiu.

Dr hab. Tomasz Cencek, profesor nadzwyczajny od 2008 roku pełni funkcję kierownika Zakładu Parazytologii i Chorób Inwazyjnych PIWet-PIB. Prof. Cencek jest zaangażowany w organizowanie nauki i w działalność szkoleniową. Jest członkiem Rady Naukowej PIWet-PIB oraz Rady Naukowej Instytutu Parazytologii PAN. Wybrany został przewodniczącym Komisji Parazytologii Weterynaryjnej Komitetu Parazytologii PAN. Jest wieloletnim członkiem Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego i PTNW. Od 2008 roku sprawuje funkcje w Zarządzie lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego, a w latach 2010-2014 był jego przewodniczącym. Prof. Cencek jest również członkiem Rady Programowej czasopisma Polskie Drobiarstwo. Jest członkiem Rady Rolnictwa Ekologicznego działającej przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Prowadzi liczne szkolenia dla przedstawicieli Inspekcji Weterynaryjnej, a także szkolenia w ramach specjalizacji zawodowej dla lekarzy weterynarii.

Dr wet. Doner Sylwia -MSD. Ukończyła studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w 2009 roku. Jest również absolwentką Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW, który ukończyła w 2004 roku, pisząc pracę magisterską z zakresu hodowli drobiu. Obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską w Zakładzie Chorób Ptaków na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW (2018). Jej rozprawa doktorska dotyczyła między innymi epidemiologii inwazji pierwotniakami Eimeria spp w stadach brojlerów kurzych, co było również związane z badaniami różnorodności populacji Eimeria spp. na terenie Polski. Jej zainteresowania jednak dotyczącą także praktycznych zastosowań dostępnych metod diagnostyki opartych o biologię molekularną do badania efektywności szczepień przeciwko kokcydiozie oraz kokcydiostatyków i ich wpływu na populację Eimeria spp. W czerwcu 2015 roku uzyskała tytuł specjalisty chorób drobiu oraz ptaków ozdobnych. Współorganizator I Międzynarodowej Konferencji Technicznej „Kokcydioza drobiu – aktualne wyzwania AD 2016”. Obecnie pracuje na stanowisku Technical and Value Added Services Manager w Dziale Drobiowym MSD, odpowiadając za wsparcie merytoryczno-techniczne

Vladimíra Effenbergerová – Marketing Manager ds. Bioasekuracji w Europie Środkowej i Wschodniej oraz Marketing Manager ds. Drobiu w krajach: CZ, SK, HU, SLO, UA, Elanco. Inżynier rolnictwa, w 1986 roku ukończyła Czeski Uniwersytet Rolniczo-Technologiczny (obecnie: Czeski Uniwersytet Przyrodniczy) w Pradze. Od ukończenia studiów pracowała przez 6 lat w spółdzielni rolniczej, później w firmie Varmuža Hodonín (przetwórstwo spożywcze), z 40% udziałów w rynku, jako dyrektor biznesowy. Była odpowiedzialna za zakupy, marketing, logistykę oraz hurtownie. Od marca 1998 roku zatrudniona w Eli Lilly, z początku jako przedstawiciel handlowy Elanco w Czechach, a potem również w Słowacji, od 1999 r. na stanowisku kierownika krajowego, a od 2008 r. jako kierownik obszaru regionalnego. W kwietniu 2017 r. zmieniła stanowisko na Marketing Manager ds. Bioasekuracji w Europie Środkowej i Wschodniej, a ponadto jako Marketing Manager ds. Drobiu na następujących rynkach: CZ, SK, HU, SLO, UA. Zaangażowana w: doświadczenia terenowe (Full Value Experience), nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii, gromadzenie danych z doświadczeń terenowych, dodatki paszowe oraz uruchomienie szczepionek dla drobiu. Zagadnienie zwalczania pleśniakowca lśniącego w produkcji drobiarskiej będzie tematem jej prezentacji podczas konferencji Eimeriana Avia 2020.

Michał Gagucki – konsultant  ds. żywienia zwierząt. Doktor n. rolniczych, absolwent Wydziału Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Przez wiele lat pracował w Głównym Inspektoracie Weterynarii zajmując się w kraju i za granicą zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem pasz. Wieloletni przedstawiciel Polski w grupach roboczych Komisji Europejskiej oraz przy Stałym Komitecie ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt SCoFCAH. Obecnie związany z firmą Orion Pharma Poland Sp. z o. o.

Gaweł Andrzej dr hab., prof. nadzw. Profesor w Katedrze Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych, specjalista z zakresu chorób drobiu, wieloletni pracownik Zakładu Chorób Ptaków. Zarówno praca doktorska  jak i habilitacyjna dotyczyła zagadnień kokcydiozy drobiu. Swoją wiedzę z zakresu chorób drobiu, a także technik biologii molekularnej poszerzał na licznych stażach i szkoleniach w kraju i za granicą, m.in. w Anglii, Norwegii, Niemczech, Szwajcarii i na Węgrzech. Członek World Veterinary Poultry Association i Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. Współorganizator wielu konferencji PTNW. Współautor podręcznika akademickiego Choroby drobiu pod redakcją profesora M. Mazurkiewicza i Aliny Wieliczko. Zainteresowania naukowe koncentrują się na chorobach pasożytniczych drobiu. Współprzewodniczący Komitetów Organizacyjnych  Konferencji Technicznych Eimeriana Avia .

 

Prof. dr n. wet. Michael Hess dr h. c. Uniwersytetu Pannonian na Węgrzech. Studia ukończył na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie w roku 1990. Przez 10 lat pracował na Uniwersytecie zajmując się zakażeniami adenowirusowymi u drobiu. Od roku 2003 pracuje na kierowniczych stanowiskach w Akademii Weterynaryjnej we Wiedniu. W styczniu 2006 roku został powołany na kierownika Departamentu Zwierząt Fermowych i Opieki Weterynaryjnej nad Stadem Akademii Wiedeńskiej. Prof. Hess zaangażowany jest w badania nad wieloma zagadnieniami z zakresu chorób zakaźnych drobiu, a w szczególności w zakresie interakcji gospodarz-patogen oraz opracowywanie nowych strategii ochrony i narzędzi diagnostycznych. Jest On członkiem licznych środowisk naukowych i rad redakcyjnych. Profesor Hess pełnił również funkcję członka założyciela i pierwszego prezesa European College of Poultry Veterinary Science – ECPVS. Opublikował ponad 170 prac eksperymentalnych i posiada kilka patentów w dziedzinie chorób zakaźnych drobiu. Jest autorem szeregu prac w zakresie adenowirusów drobiu i histomonozy opublikowanych na łamach Diseases of Poultry. Prowadzone przez niego badania nad Histomonas meleagridis w oparciu o metodę in vivo mają na celu opracowanie szczepionki dla indyków i kurcząt.  Co więcej, celem zawodowym Profesora jest również podniesienie świadomości na temat tych chorób poprzez organizację znanego w świecie międzynarodowego sympozjum na temat zakażeń pasożytniczych drobiu www.blackheaddisease.com. Prof. Hess został odznaczony medalem Roberta Frasera Gordona i wyróżniony tytułem Doktora Honoris Causa przez Uniwersytet Panoński na Węgrzech.

Uniwersytetu Pannonian na Węgrzech oraz Bene Merito WMW SGGW w Warszawie (2018).

Dr Thomas (Tom) Jeffers urodził się w Syracuse (stan Nowy York) a akademickie wykształcenie otrzymał na Uniwersytecie Cornella oraz na Uniwersytecie Stanowym w Wisconsin. Jego ponad 50-letnia kariera naukowa stanowi bardzo duży wkład w poznanie biologii kokcydii a wyniki jego prac są bezpośrednio wykorzystywane w profilaktyce kokcydiozy, będącej groźną chorobą o zasięgu światowym. Podczas pracy w firmie Lilly/Elanco, dr Jeffers przewodniczył zespołowi, który przyczynił się do odkrycia narazyny i rejestracji preparatu Monteban, kokcydiostatyku przeznaczonego dla brojlerów, stosowanego obecnie na całym świecie. Jest również współodkrywcą synergistycznego działania dwóch kokcydiostatyków – narazyny oraz nikarbazyny, co przyczyniło się do powstania kolejnego produktu przeciwkocydiozowego o nazwie Maxiban. Jednym z najbardziej wybitnych, nadal wykorzystywanych, osiągnięć naukowych jest wykazanie przez dr Jeffers’a, że kokcydia mogą ulec atenuacji poprzez skrócenie ich cyklu życiowego, dzięki czemu powstają tzw. „szczepy wczesne”. Odkrycie to przyczyniło się do opracowania żywych szczepionek przeciwko kokcydiozie, w skład których wchodzą żywe atenuowane oocysty Eimerii spp., nie będące patogenne dla organizmu ptaka.

Przegląd naukowych dokonań dr Thomasa Jeffers’a można znaleźć w artykule H.D. Chapman’a: „Thomas K. Jeffers: pioneer of coccidiosis research.” (Avian Pathology. 41: 123-131, 2012).

Po przejściu w roku 2001 na emeryturę, jako Dyrektor Działu Badań i Rozwoju w firmie Lilly/Elanco, dr Jeffers został powołany na stanowisko Honorowego Profesora w zakresie Nauk o Zwierzętach na Uniwersytecie Cornella. Otrzymał również nagrodę imieniem P.P. Levine’a Amerykańskiego Stowarzyszenia Patologów Ptaków oraz Nagrodę Wybitnego Absolwenta Uniwersytetu Cornella. Jest autorem i współautorem ponad 60 artykułów w czasopismach naukowych oraz rozdziałów w książkach. Jest również członkiem American Association of Avian Pathologists, Poultry Science Association i World’s Poultry Science Association. Dr Jeffers i jego żona mają dwójkę dzieci oraz pięcioro wnucząt.

Marta Koncewicz-Jarząb, Dyrektor Biura Pasz, Farmacji i Utylizacji w Głównym Inspektoracie Weterynarii, jest absolwentką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jest specjalistą z zakresu prewencji weterynaryjnej i higieny pasz. Tytuł ten uzyskała po ukończeniu podyplomowych studiów specjalizacyjnych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Dodatkowo po ukończeniu podyplomowych studiów specjalizacyjnych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uzyskała tytuł specjalisty z zakresu epizootiologii i administracji weterynaryjnej. Uczestniczyła w licznych szkoleniach krajowych i zagranicznych. W latach 2007-2014 była przedstawicielem Polski na posiedzeniach Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz, Sekcja: Żywienie Zwierząt (DG SANTE). Dwukrotnie uczestniczyła jako ekspert krajowy w misjach FVO (aktualnie DG SANTE) w Wielkiej Brytanii i na Ukrainie, które miały na celu dokonanie oceny w zakresie identyfikacji zagrożeń i zarządzania ryzykiem w łańcuchu paszowym. Od 2004 roku pracuje w Inspekcji Weterynaryjnej, począwszy od Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Siedlcach. W Głównym Inspektoracie Weterynarii pracuje od 2005 roku. W 2019 roku powołana na stanowisko Dyrektora Biura Pasz, Farmacji i Utylizacji w Głównym Inspektoracie Weterynarii.

Tomasz Kwiatkowski, Konsultant Techniczny do spraw drobiu i Specjalista EKS dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Lekarz weterynarii po Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (obecnie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), studia ukończone w 1992 r. Od tego czasu pracował w Central Soya, później w Provimi Polska (obecnie Cargill Polska) jako szef zespołu lekarzy weterynarii, zapewniając doradztwo oraz serwis techniczny dla klientów firmy. Od samego początku zajmował się zagadnieniami związanymi ze zdrowiem drobiu i świń. Kilkanaście lat bezpośrednia opieka nad Research Farm Provimi Polska (nioski towarowe, brojlery, indyki oraz grupa macior pracująca w cyklu zamkniętym). Od 2000 r. Specjalista chorób ptasich (Wrocław), a od 2006 r. Specjalista chorób świń (Puławy). Praktyczne doświadczenie na rynku polskim, a także w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, na Ukrainie i w Rosji. Od 2012 r. Zatrudniony na stanowisku konsultanta technicznego ds. drobiu dla klientów Elanco oraz jako specjalista EKS (Elanco Knowledge Solutions). Zaangażowany w zagadnienia związane ze zdrowiem ptaków, ze szczególnym uwzględnieniem stanu układu pokarmowego (integralności jelit), kokcydiozy i związanych z tym problemów. Ostatnie dwa lata terenowych obserwacji HTSi (Health Tracking System, Elanco) w Polsce, będą tematem prezentacji podczas konferencji Eimeriana Avia III.

Telefon: +48 600 078020                                                                  

E-mail: kwiatkowski_tomasz@elanco.com

Fernando Lima. Urodzony w Portugalii 1965 roku, lekarz weterynarii, absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu w Lizbonie. Od blisko trzydziestu lat związany z produkcją drobiarską. Specjalizuje się w patologii drobiu, ale również żywieniu i zarządzaniu produkcją drobiarską. Swoją karierę zawodową zaczynał w 1991 w Portugalskim oddziale Provimi, kontynuował w firmie Racoes Zezere, oraz jako niezależny lekarz terenowy. Od roku 2012 piastuje  stanowisko Doradcy Technicznego w firmie BIOMIN. W ramach swych obowiązków współpracuje z szeroko pojętym przemysłem drobiarskim w wielu krajach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki.

Dr hab. Małgorzata Olejnik PIW-PIB ukończyła Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Pracuje w Zakładzie Farmakologii i Toksykologii Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, gdzie zajmuje się między innymi bezpieczeństwem stosowania kokcydiostatyków jako dodatków paszowych. Interesują ją zarówno pozostałości kokcydiostatyków w żywności pochodzenia zwierzęcego, istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa konsumentów, jak i toksyczność kokcydiostatyków jonoforowych dla zwierząt, głównie indyków. Jej badania mają znaczenie praktyczne, bowiem stwierdzenie wyższego niż przewidywano transferu semduramycyny z pasz do jaj powinno zaowocować w niedługim czasie zmianą w prawodawstwie europejskim w zakresie obowiązujących maksymalnych poziomów pozostałości kokcydiostatyków w żywności. W latach 2013-2017 dr Olejnik kierowała projektem badawczym, którego celem było wyjaśnienie związku różnej wrażliwości gatunkowej na toksyczne działanie salinomycyny ze stopniem jej biotransformacji. Jest autorem i współautorem licznych artykułów w czasopismach naukowych.

Luis Pantoja Millas, Corporate Brand Manager, Poultry B.U., HIPRA. Dr Luis Pantoja uzyskał tytuł lekarza medycyny weterynaryjnej na Uniwersytecie Complutense w Madrycie (Hiszpania) w 2000 r., ze specjalizacją Zdrowie Zwierząt i Chirurgia Weterynaryjna. Od ukończenia studiów do 2011 roku pracował, jako praktyk zajmując się różnymi gatunkami zwierząt (trzoda chlewna, przeżuwacze, zwierzęta domowe i drób), jako niezależny konsultant wielu podmiotów zajmujacych się produkcją zwierzęcą. W latach 2011-2018 rozwijał swoją działalność, jako doradca techniczno-handlowy w zakresie żywienia zwierząt, najpierw pracując w Royal Canin, a następnie w Cargill Nutral-SCA jako specjalista d/s drobiu i dodatków paszowych. W maju 2018 r. dołączył On do HIPRA Laboratories, jako korporacyjny specjalista do spraw szczepionek przeciwko kokcydiozie drobiu.

Ewa Panufnik – specjalista ds. pasz w Biurze Pasz, Farmacji i Utylizacji w Głównym Inspektoracie Weterynarii. Jest absolwentką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Bezpośrednio po studiach pracowała w gabinecie weterynaryjnym na terenie Warszawy. Na początku jako stażysta, a następnie jako samodzielny lekarz weterynarii. W październiku 2013 roku rozpoczęła pracę w administracji publicznej w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Otwocku na stanowisku inspektora ds. ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Następnie od marca 2014 roku podjęła pracę w Głównym Inspektoracie Weterynarii w Biurze Pasz, Farmacji i Utylizacji na stanowisku referendarza ds. pasz. Obecnie obejmuje stanowisko specjalisty ds. pasz. Po ponad pięciu latach pracy w Zespole ds. pasz zdobyła niezaprzeczalnie specjalistyczną wiedzę z zakresu żywienia zwierząt, a także prawa weterynaryjnego (wspólnotowego i krajowego) z zakresu pasz. Na bieżąco poszerza swoją wiedzę poprzez aktywny udział w szkoleniach zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Zdobytą wiedzą chętnie się dzieli poprzez m.in. współpracę przy organizacji szkoleń dla wojewódzkich oraz powiatowych inspektorów ds. pasz w zakresie prawa paszowego. Uczestniczy jako przedstawiciel Polski w spotkaniach na szczeblu KE (grupy robocze, Stały Komitet ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz (SCoPAFF), Sekcja: żywienie zwierząt).

Monika Roczeń-Karczmarz – doktor nauk medycznych, adiunkt w Zakładzie Parazytologii i Chorób Inwazyjnych, Instytutu Biologicznych Chorób Zwierząt, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie. Autor i współautor publikacji naukowych z zakresu parazytologii. Członek Akcji COST FA1404 (COREMI) zajmującej się poprawą obecnego zrozumienia i badań w zakresie zrównoważonej kontroli roztocza czerwonego drobiu Dermanyssus gallinae. Prowadzi badania oceniające skuteczność naturalnych substancji przeciwko D.gallinae, bada parazytofaunę nietoperzy południowej i wschodniej Polski oraz prowadzi badania nad lekoopornością pasożytów wewnętrznych występujących u zwierząt gospodarskich.  Współpracuje z uczelniami zagranicznymi oraz PIWET w Puławach w zakresie wpływu naturalnych i chemicznych substancji oraz standaryzacji metody oceny odporności populacji czerwonych roztoczy na stosowane akarycydy. Zainteresowania naukowe i tematyka badań dotyczą aktywności wybranych ektopasożytów, transmisji patogenów przez nie przenoszonych oraz metody zapobiegania ich rozprzestrzenienia.

Dr hab. Rajmund SOKÓŁ, prof. nadzw. UWM. Od 2009 roku jest kierownikiem Katedry Parazytologii i Chorób Inwazyjnych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie. Aktualnie w Katedrze prowadzone są prace badawcze z zakresu parazytologii kręgowców i bezkręgowców z uwzględnieniem inwazji pierwotniakami z rodzaju Eimeria spp. oraz chorób owadów użytkowych. Prof. Sokół jest zaangażowany w działalność naukową, dydaktyczną oraz organizacyjno-szkoleniową UWM. Jest członkiem Rady Naukowej Dyscypliny Weterynaria na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Olsztynie, członkiem PTNW, członkiem Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego, w którym przez 2 kadencje był vice prezesem Zarządu Głównego PTP. Jest również członkiem i pełni funkcję sekretarza Komitetu Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu PAN, jest członkiem Rady Naukowej Annals of Parasitology oraz członkiem ESSCAP Polska.

Prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk, SGGW w Warszawie – lekarz weterynarii, specjalista chorób drobiu oraz ptaków ozdobnych. Kieruje Zakładem Chorób Ptaków, Zwierząt Egzotycznych i Ryb oraz Katedrą Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jest Autorem ponad 700 publikacji naukowych. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu patologii, leczenia i immunoprofilaktyki chorób ptaków. W kadencji 2012 -2020 krajowy Kierownik Specjalizacji nr 5 „Choroby drobiu oraz ptaków ozdobnych”. Prowadził badania na epidemiologią kokcydiozy kurcząt brojlerów w kraju. Autor projektu Eimeriana Avia, współorganizator poprzednich edycji Konferencji.

Uyttebroek Erik Zoetis. Lekarz weterynarii, były pracownik naukowy na Uniwersytecie w Gent. Doświadczony dyrektor międzynarodowy z udokumentowaną historią pracy w branży farmaceutycznej. Wybitny specjalista ds. rozwoju biznesu, wykwalifikowany w zakresie zarządzania marketingowego, medycyny weterynaryjnej, planowania rynku, szczepionek, leków przeciwkokcydiozowych i analizy rynku. Aktualnie dyrektor w firmie Zoetis.

Monita Vereecken jest lekarzem weterynarii, patologiem drobiu pracującym, jako kierownik serwisu technicznego firmy Huvepharma. Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Weterynaryjnym  w Gent w Belgii, przez cały okres swojej kariery zawodowej zajmowała się chorobami drobiu: najpierw na Uniwersytecie w Gent, a następnie Animal Health Service w Deventer. Jest sekretarzem i skarbnikiem belgijskiego oddziału WVPA. Przez ostatnie 10 lat Monita pracuje dla światowego koncernu zajmującej się ochroną zdrowia zwierząt- firmy Huvepharma. Obecnie zajmuje stanowisko konsultanta w zakresie produktów drobiowych Huvepharma w Europie ze szczególnym uwzględnieniem szczepionek przeciwko kokcydiozie.