Wizyt/Visitors: 22399

SPORULACJE 2018

Konkurs młodych naukowców im. Prof. Michała Mazurkiewicza na najlepszą pracę z zakresu chorób inwazyjnych drobiu.

Cel konkursu:

Promocja najlepszych prac z zakresu szeroko rozumianych zagadnień chorób pasożytniczych drobiu wykonanych przez młodych naukowców z krajowych ośrodków.

Zasady konkursu:

Do konkursu mogą przystąpić osoby poniżej 35 roku życia. Osoby zgłoszone do udziału przygotowują doniesienia i prezentacje z wykonanych badań, w których są wiodącymi autorami. Każda prezentacja pracy trwa 8 min. plus 2 minuty na ewentualne pytania i dyskusję. Jury jest powoływane przez Organizatorów z grona Członków Honorowej Rady Naukowej.

 

Bobrek_K

Dr Kamila Bobrek, (UP Wrocław)

Tytuł prezentacji na Eimeriana Avia 2018: Analiza filogenetyczna izolatów Ascaridia galli

Adiunkt w Katedrze Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, członek Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. Tytuł specjalisty chorób drobiu oraz ptaków ozdobnych uzyskała w 2012 roku a tytuł doktora nauk weterynaryjnych w marcu 2014 roku na podstawie rozprawy doktorskiej „Fenotypowa i genotypowa charakterystyka szczepów Erysipelothrix sp. izolowanych z terenowych przypadków różycy u gęsi”. Zakres zainteresowań naukowych obejmuje choroby pasożytnicze drobiu oraz choroby bakteryjne drobiu wodnego

 Piotr Falkowski (UP Wrocław):

Tytuł prezentacji na Eimeriana Avia 2018: Ocena ekstensywności inwazji Tetratrichomonas sp w stadach reprodukcyjnych gęsi

Piotr Falkowski jest absolwentem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Dyplom lekarza weterynarii otrzymał w 2016 roku. Aktualnie jest doktorantem w Katedrze Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Obszarem badawczym jest zarażenie Tetratrichomonas w stadach gęsi.

 Remigiusz Gałęcki (UWM Olsztyn):

Tytuł prezentacji na Eimeriana Avia 2018: Ocena zwalczania Eimeria spp. u cietrzewi (Tetrao tetrix) z hodowli wolierowej

Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej (2017r.), Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Na studiach był przewodniczącym Naukowego Koła Parazytologów. Brał udział w kilku krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. W tym samym roku rozpoczął studia doktoranckie w Katedrze Parazytologii i Chorób Inwazyjnych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego oraz autorem i współautorem 8 artykułów naukowych i 21 doniesień konferencyjnych. W roku 2017 otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów za wybitne osiągnięcia. Jego zainteresowania naukowe dotyczą pasożytniczych chorób pierwotniaczych u zwierząt towarzyszących, egzotycznych, dzikich oraz ptaków

Natalia Kaczor (Avicare Stawiszyn):

Tytuł prezentacji na Eimeriana Avia 2018: Ocena częstości występowania inwazji Eimeria spp. w stadach brojlerów kurzych w latach 2016 – 2017.

Lekarz weterynarii, absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (2012r.). Współautorka badań terenowych i doniesień naukowych z zakresu profilaktyki i zwalczania kokcydiozy u drobiu grzebiącego. Na co dzień kierownik gabinetu weterynaryjnego w firmie Avicare – Wsparcie Produkcji Drobiarskiej Sp. z o. o. Uczestniczka szkolenia specjalizacyjnego z chorób drobiu oraz ptaków ozdobnych organizowanego na SGGW w Warszawie.

Monika Rogala (SGGW Warszawa)

Tytuł prezentacji na Eimeriana Avia 2018: Wpływ różnych form witaminy D na intensywność inwazji kokcydiów u brojlerów szczepionych i nieszczepionych przeciwko kokcydiozie

Doktorantka w Zakładzie Chorób Ptaków Katedry Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, której jest ubiegłoroczną absolwentką. W swojej działalności naukowej zajmuje się głównie tematyką kokcydiozy kur. Bierze udział w Projekcie PROHEALTH – „Zrównoważona intensywna produkcja drobiu i trzody chlewnej” koordynując doświadczenie badające wpływ różnych form witaminy D na szeroko pojęte zdrowie i dobrostan kurcząt rzeźnych. Jest sekretarzem konferencji Eimeriana Avia 2018.