Wizyt/Visitors: 22399

RADA NAUKOWA

Honorowa Rada Naukowa

IMG_02725

Prof. dr hab. Alina WIELICZKO,

profesor zwyczajny na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, kierownik Zakładu Chorób Ptaków. Specjalista z zakresu awiopatologii ze szczególnym ukierunkowaniem na diagnostykę i zwalczanie chorób bakteryjnych i wirusowych drobiu oraz ptaków dzikich i wolno żyjących. Członek wielu towarzystw naukowych, m. innymi: World Veterinary Poultry Association (WVPA), World’s Poultry Science Association, Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, w tym przewodnicząca Sekcji Fizjologii i Patologii Ptaków oraz Komisji Nauk Rolniczych Oddziału PAN we Wrocławiu. Prorektor ds. współpracy z zagranicą i regionem UPWr we Wrocławiu (od 2008 r.). Profesor Honorowy Uniwersytetu Przyrodniczego w Kijowie.

11_a_balicka_ramisz Prof. dr. hab. Aleksandra BALICKA-RAMISZ

profesor zwyczajny w Katedrze Biotechnologii Rozrodu Zwierząt i Higieny Środowiska, ZUT, Szczecinie. Jednym z głównych kierunków badawczych Prof. Balickiej-Ramisz jest kokcydioza zwierząt. Brała udział w kompleksowych badaniach nad kokcydiozą królików, jagniąt, drobiu, nutrii, trzody chlewnej, bydła, kóz i gołębi. Ustaliła skład gatunkowy pierwotniaków z rodzaju Eimeria, ekstensywność i intensywność zarażenia, dynamikę przebiegu inwazji, konsekwencje ekonomiczne oraz opracowała programy zwalczania i profilaktyki kokcydiozy u młodych zwierząt. Zainteresowania badawcze mają duże znaczenie praktyczne i ekonomiczne. Jest członkiem towarzystw naukowych zagranicznych: Międzynarodowej Komisji Kokcydiozowej przy EU – COST- 89, Bruksela, od 1992, w latach 1992 – 1994 członek komitetu wykonawczego tej Komisji, oraz International Commission on Trichinellosis od 2000 oraz krajowych PTP, PTNW i PTZ.

DSC_9524 Dr hab. Tomasz CENCEK, prof. nadzw.

od 2008 roku pełni funkcję kierownika Zakładu Parazytologii i Chorób Inwazyjnych PIWet-PIB. Prof. Cencek jest zaangażowany w organizowanie nauki i w działalność szkoleniową. Jest członkiem Rady Naukowej PIWet-PIB oraz Rady Naukowej Instytutu Parazytologii PAN. Wybrany został przewodniczącym Komisji Parazytologii Weterynaryjnej Komitetu Parazytologii PAN. Jest wieloletnim członkiem Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego i PTNW. Od 2008 roku sprawuje funkcje w Zarządzie lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego, a w latach 2010-2014 był jego przewodniczącym. Prof. Cencek jest również członkiem Rady Programowej czasopisma Polskie Drobiarstwo. Jest członkiem Rady Rolnictwa Ekologicznego działającej przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Prowadzi liczne szkolenia dla przedstawicieli Inspekcji Weterynaryjnej, a także szkolenia w ramach specjalizacji zawodowej dla lekarzy weterynarii.

Andrzej Koncicki Prof. dr hab. Andrzej KONCICKI

od 1999 roku pełni ważne funkcje administracyjne w Uniwersytecie jako prodziekan, dziekan, prorektor. Aktualnie jest kierownikiem Katedry Chorób Ptaków, dziekanem Wydz. Medycyny Weterynaryjnej, przewodniczącym Senackiej Komisji ds. Budżetu i Rozwoju. Ponadto był vice-prezesem i prezesem PTNW, członkiem Interdyscyplinarnego Zespołu Ekspertów ds. Programów Międzynarodowych przy NCBiR. Jest m.in. członkiem Komitetu Nauk Weterynaryjnych PAN, członkiem Rady Naukowej PIWet- PIB, członkiem Rady Sanitarno- Epizootycznej przy Głównym Lekarzu Weterynarii, vice-prezesem Warmińsko-Mazurskiej I L-W, członkiem rad redakcyjnych i programowych wielu czasopism, członkiem Światowego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Patologów Drobiu, członkiem Komisji Egzaminacyjnej w specjalizacji nr 5. Zainteresowania badawcze prof. Koncickiego dotyczą głównie aktualnych problemów w epizootiologii i profilaktyce chorób drobiu, zwłaszcza indyków.

RS Dr hab. Rajmund SOKÓŁ, prof. nadzw. UWM

od 2009 roku jest kierownikiem Katedry Parazytologii i Chorób Inwazyjnych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie. Aktualnie w Katedrze prowadzone są prace badawcze w zakresie parazytologii kręgowców i bezkręgowców z uwzględnieniem inwazji pierwotniakami z rodzaju Eimeria, oraz chorób owadów użytkowych. Prof. Sokół jest zaangażowany w działalność naukową, dydaktyczną oraz organizacyjno-szkoleniową UWM. Jest członkiem Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, członkiem PTNW, członkiem Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego. W PTP pełnił funkcję przewodniczącego Sekcji Weterynaryjnej oraz przez 2 kadencje był vice prezesem Zarządu Głównego PTP. Jest również członkiem Rady Naukowej Annals of Parasitology oraz członkiem ESSCAP Polska.