Konkurs – Sporulacje 2020

Konkurs dla młodych naukowców im. Prof. Michała Mazurkiewicza na najlepszą pracę z zakresu chorób inwazyjnych drobiu.

Cel konkursu:

Promocja najlepszych prac z zakresu szeroko rozumianych zagadnień chorób pasożytniczych drobiu wykonanych przez młodych naukowców z krajowych ośrodków.

Zasady konkursu:

Konkurs dla młodych naukowców im. Prof. Michała Mazurkiewicza na najlepszą pracę z zakresu chorób inwazyjnych drobiu.

Do konkursu mogą przystąpić osoby poniżej 35 roku życia. Osoby zainteresowane  udziałem w konkursie przygotowują doniesienia i prezentacje z wykonanych badań, w których są wiodącymi autorami, a które powstały w latach 2018 -2020. Prace i prezentacje winny być przysłane do dnia 17 01 2020 roku na adres organizatorów podany na stronie https://eimeriana-avia.pl zakładka Sporulacje 2020. O zakwalifikowaniu do konkursu nadesłanych  prac decyduje Jury. Liczba uczestników zakwalifikowanych do udziału w konkursie nie może być większa niż 5 osób. Każda prezentacja pracy trwa 8 min. plus 2 minuty na ewentualne pytania i dyskusję. Jury jest powoływane przez Organizatorów z grona Członków Honorowej Rady Naukowej.

Nagrodą główną w konkursie jest kwota 5 000,00 PLN do wykorzystania na aktywny udział (prezentacja lub plakat) w krajowej lub międzynarodowej konferencji naukowej!

Obowiązkiem nagrodzonej osoby jest przygotowanie krótkiego sprawozdania naukowego ze spotkania naukowego w którym uczestniczyła w celu jego publikacji na stronie Projektu Eimeriana avia. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do podziału nagrody głównej w zależności od decyzji Jury.  Fundatorem nagrody jest Rada Programowa EA III.