Sporulacje 2024

4 grudnia, 2023 w Uncategorized

 

Sporulacje 2024

 Konkurs młodych naukowców im. Prof. Michała Mazurkiewicza na najlepszą pracę z zakresu chorób inwazyjnych drobiu.

 

Cel konkursu:

Promocja najlepszych prac z zakresu szeroko rozumianych zagadnień chorób pasożytniczych drobiu wykonanych przez młodych naukowców.

Zasady konkursu:

Do konkursu mogą przystąpić osoby poniżej 35 roku życia. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie przygotowują doniesienia i prezentacje z wykonanych badań, w których są wiodącymi autorami, a które powstały w latach 2020 – 2023. Zgłoszenia powinny być nadesłane do 15 12 2023 roku. Prace przygotowane zgodnie z wytycznymi i prezentacje winny być przysłane do dnia 31 12 2023 roku na adres: piotr_szeleszczuk@sggw.edu.pl . Liczba uczestników zakwalifikowanych do udziału w konkursie musi wynosić  5 osób.

Każda prezentacja pracy trwa 8 min. plus 2 minuty na ewentualne pytania i dyskusję. O zakwalifikowaniu do konkursu nadesłanych prac decyduje Jury.

Nagrodą główną w konkursie jest kwota 5 000,00 PLN (Brutto) do wykorzystania na aktywny udział (prezentacja lub plakat) w krajowej lub międzynarodowej konferencji naukowej!

Obowiązkiem nagrodzonej osoby jest przygotowanie krótkiego sprawozdania naukowego ze spotkania naukowego, w którym uczestniczyła w celu jego publikacji na stronie Projektu Eimeriana Avia. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do podziału nagrody głównej w zależności od decyzji Jury. Fundatorem nagrody jest Rada Programowa EA IV.

W przypadku zgłoszenia się mniej niż 5 uczestników Konkursu Organizatorzy zastrzegają sobie (w terminie do 15 stycznia 2024) prawo odwołania Sporulacji 2024.

W przypadku odwołania Konkursu Osoby zgłoszone mogą uczestniczyć w Konferencji,  jako regularni Wykładowcy nie ponosząc kosztów wpisowego (700,00 PLN z VAT)  i mając 15 minut czasu na prezentację.